ประการบริษัทฯ ที่ 15/2564 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนประจำเดือนตุลาคม 2564