บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครบรอบปีที่ 55