Warehouse Operator

บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด 🛫มีความประสงค์รับสมัคร ตำแหน่ง Warehouse Operation
จำนวน 41 อัตรา ปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าระหว่างประเทศ (Cargo) free zone
รายละเอียดต่อไปนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– จัดการด้านเอกสารสินค้าเข้า-ออก
– บันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ CHORUS
– จัดทำ Cargo manifest, NOTOC, และรายงาน Weight Statement หรือ ออกเอกสาร Delivery Order หรือ Delivery Slip
– ตรวจสอบ Cargo Permit และ Delivery ในระบบ CHORUS
– ตรวจสอบสินค้าขาออก ควบคุมการชั่งสินค้า ออก Weight Slip และ Consignment Security Declaration (CSD)
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. เพศ ชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร หรือเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเกณฑ์ทหาร)
3. อายุระหว่าง 20-40 ปี
4. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (จบสาขา Logisticและการขนส่งสินค้าทางอากาศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ TOEIC 350 คะแนนหรือเที่ยบเท่าคะแนน THAI-TEP ไม่น้อยกว่า 33 คะแนน ไม่เกิน 2 ปี
6. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office
7. สามารถทำงานเป็นผลัดได้
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักบริการ
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 14,500 บาท
2. ค่าทักษะ 750 บาท
3. ค่าพาหนะ 500 บาท
4. มี OT ตามปริมาณงาน
5. ประกันสังคม
6. อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
สวัสดิการพิเศษ ** เข้าเป็นพนักงานงานใหม่ รับ 4,000 บาท (ทำงานครบ 1 เดือน)
ใครสนใจ ทิ้งรายละเอียดไว้ได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ โทร 02-137-4073 หรือ 02-137-4074