Ticketing And Reservation

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด รับสมัครพนักงานด้านบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง (Ticketing and Reservation) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. อายุไม่เกิน 45 ปี
3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ MS office
4. มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียนได้ดีมากโดยมีผลสอบคะแนน TOEICไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ THAI-TEP 45 คะแนน
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ
6. มีความอดทน ความซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ออกบัตรโดยสารให้กับผู้โดยสาร ได้ทุกช่องทางการจำหน่าย
2. ศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องราคาขายและเงื่อนไขของราคาต่างๆ ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ในเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศ
3. ศึกษาและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสาร เช่น Royal Orchid Plus, Preferred seat, Baggage allowance, EMD
4. ให้คำแนะนำ/ข้อมูลบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสาร องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในทุกช่องทาง
5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาบัตรโดยสารให้กับผู้โดยสาร
6. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่งตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานประจำสำนักงานบัตรโดยสาร บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ
–  ปฏิบัติงานเป็นผลัด
เอกสารประกอบการสมัคร จัดเรียงเป็นชุด ดังนี้
1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด

3. สำเนาทะเบียบบ้าน จำนวน 3 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 3 ชุด
5. สำเนาคะแนน TOEIC / THAI-TEP จำนวน3 ชุด พร้อมตัวจริง (จะคืนวันสัมภาษณ์)
6. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด.8/สด.43 เท่านั้น (สำหรับผู้สมัครชาย) จำนวน 3 ชุด
7. (ถ้ามี) สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน,ใบผ่านงาน หรือ หนังสือรับรองอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จำนวน 3 ชุด
8. สำเนาหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน 3 ชุด
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น อาคาร G2 (โรงอาหาร) ชั้น 2 บ.การบินไทยฯ สนามบินสุวรรณภูมิ (สำนักงานย่อยบริษัท วิงสแปนฯ) ทุกวันทำการเวลา 09:00 – 15:00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรฯ 02-137-3784, 02-137-3785/คุณธนพร อ่ำบำรุง

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ 

รายงานตัว หลังจากที่ผ่านสัมภาษณ์ (จะแจ้งกำหนดการ,สถานที่ให้ทราบอีกครั้ง)

หมายเหตุ
  • การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Document and Grooming Screen)
    – ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ
    – ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าคัชชูสีดำหุ้มส้น สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม