SUP. A/C STORE KEEPER

รายได้: ตามตกลง

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี ‘สาขาโลจิสติกส์, บริหาร, บัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่น มีประสบการณ์ด้านการทำ Engine Packing Latching and Unload/Loading อย่างน้อย 5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จะมีการอัพเดทเพิ่มเติม