Ramp Controller

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
รับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทยฯ ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
ตำแหน่ง ควบคุมงานอุปกรณ์ภาคพื้น (Ramp Controller & Planner)
 
หน้าที่ของแรงงานที่ต้องปฏิบัติ
 • รายงานตรงต่อหัวหน้างานของผู้ว่าจ้าง
 • มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลข่าวสารเที่ยวบิน, การขออุปกรณ์ หรือพนักงานการบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (GSES), ปัญหาต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และบันทึกข้อมูลเที่ยวบินใน DTS, และระบบ SAP
 • ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เช่น AOT, โรงพยาบาล, ฝ่ายช่าง หรือ สายการบินลูกค้า เพื่อประสานงานให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ในกรณีที่พบเห็นสิ่งผิดปกติหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกับผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน GB-C/RDM (Ramp Duty MGR.) ประจำผลัดทราบทันที และทำการบันทึกสิ่งที่ผิดปกติและทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป
 • งานด้านการวางแผน การใช้อุปกรณ์ภาคพื้น และ กำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการ โดย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ ตรงต่อเวลา ปลอดภัย และเป็นมืออาชีพ
 • ตรวจสอบกำลังคนและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามจำนวนที่เพียงพอต่อการให้บริการ
 • หน้าที่จัดเตรียม, จัดทำ Daily Traffic Schedule (DTS) แจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่วงหน้า  1 วัน, รับข้อมูลข่าวสารทางโทรพิมพ์ และแจกจ่ายให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 • ทำสรุปข้อมูล Flight Delay เพื่อส่งต่อให้ Ramp Duty Manager (RDM)
 • ทำงานในระบบ SAPได้เป็นอย่างดี
 • หน้าที่ในการออกใบ Flight Order แก่สายการบินลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ผ่านงานด้าน วางแผนกำลังพล (Planner) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า   ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายหรือหญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • ส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร โดยน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง
 • อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 45 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกินที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี) แต่ต้องอายุไม่เกิน 55 ปี หรืออยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ และรักการบริการ
สมัครด้วยตนเอง : ณ บ.วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : สำนักงานใหญ่ บ.การบินไทยฯ ถนนวิภาวดีรังสิต https://goo.gl/maps/sY5AHNGMEVKCy5UF8
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ จำนวน 3 ชุด
1. โหลดใบสมัครตามที่แนบ
2. Resume
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียบบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Trancript+หนังสือรับรองการจบการศึกษา)
6. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด.8/สด.43 เท่านั้น (สำหรับผู้สมัครชาย)
7. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน,ใบผ่านงาน หรือ หนังสือรับรองอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
8. สำเนาหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน

> เพื่อสมัครงานสำหรับตำแหน่งที่กำลังจะเปิดรับและทดแทนบุคลากรที่ขาด

> คุณสมบัติของผู้สมัคร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จะเปิดรับ หรือผู้ว่าจ้างกำหนด
> การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้รับการติดต่อ,สัมภาษณ์ และมีเอกสารประกอบการสมัคร ตามตำแหน่งที่เปิดรับ จากเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย