Ramp Agent

รายได้: ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

จะมีการอัพเดทเพิ่มเติม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • พื้นที่ข้างอากาศยาน
    – ผู้ช่วย Loading Officer เพื่อควบคุม Loader ในการขนถ่ายสัมภาระ สินค้า และไปรษณียภัณฑ์
    – เพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยสังเกตและตรวจสอบในการให้บริการ
  • พื้นที่คัดแยกสัมภาระ
    – เพื่อดำเนินการตามระบบ PBRS
    – ทำการสแกน Tag สัมภาระและขนถ่าย/จัดเรียงสัมภาระที่สายพาน