PERSONNEL OFFICER 2

รายได้: ตามตกลง

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง
  • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ถ้ามีประสบการณ์ และหน่วยงานเห็นสมควร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จะมีการอัพเดทเพิ่มเติม