Loading Officer

ปฏิบัติงานให้บริการควบคุมบริการระวางบรรทุก เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร, สินค้าและไปรษณียภัณฑ์

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย
2. เพศชายหรือหญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
3. ส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร โดยน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง
4. อายุระหว่าง 20 ปี ถึง 45 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกินที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี) แต่ต้องอายุไม่เกิน 55 ปี หรืออยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
5. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
6. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์
7. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน หรือ THAI
TEP ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC หรือ THAI TEP มีอายุไม่เกิน 2 ปี   นับถึงวันที่
สมัคร)

ขั้นตอนการสมัคร (Document & Grooming Screen)

 1. กรอกข้อมูลการสมัคร ONLINE ผ่านเว็บไซต์
 2. แนบ File เอกสารประกอบการสมัครแบบ pdf. และจัดเรียงเอกสาร Scan เป็น File เดียวกัน ตามลำดับดังนี้
 • Resume
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียบบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา (Trancript+หนังสือรับรองการจบการศึกษา)
 • สำเนาคะแนน TOEIC / THAI-TEP
 • สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด.8/สด.43 เท่านั้น (สำหรับผู้สมัครชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน,ใบผ่านงาน หรือ หนังสือรับรองอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 • สำเนาหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน

3. สัมภาษณ์ ผ่าน ZOOM

4. รายงานตัว หลังจากที่ผ่านสัมภาษณ์ (จะแจ้งกำหนดการ,สถานที่ให้ทราบอีกครั้ง)

หมายเหตุ
 • การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Document and Grooming Screen)
  – ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ
  – ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้ม ส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม

ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-545-1538/คุณมนตรี  , 02-545-4841 / คุณณัฐพงศ์