IT Support

รายได้: ตามโครงสร้าบริษัท

คุณสมบัติ

จะมีการอัพเดทเพิ่มเติม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ช่วยสนับสนุนงานหรือโครงการต่างๆ ในการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องกับ Passenger/Flight Operations และ/หรือด้าน Marketing ทั้งที่เป็น Internal TG development หรือมี Vendor ดำเนินการ รวมทั้งร่วมดูแล Website ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ DG/DV