Finance Analyst 1

รายได้: ตามตกลง

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์และการบัญชี/การจัดการ/สถิติ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินและจัดทำงบประมาณประจำปีของรายได้, การลงทุนและค่าใช้จ่ายในซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับฝ่ายบริหารใช้ในการควบคุม/ติดตามและปรับปรุงผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย