Fiber, Paint & Clean

คุณสมบัติ

 • เพศชาย (ต้องมีหลักฐานการได้รับการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
 • สัญชาติไทย สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • อายุระหว่าง 20 – 40 ปี (หากอายุเกิน 40 ปี ต้องเคยปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายช่าง (DT) โดยมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด ซึ่งฝ่ายฯ จะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณี)
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเลคทรอนิคส์,สาขาเขียนแบบเครื่องกล, สาขาช่างซ่อมบำรุง, สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์, สาขาช่างเคหะภัณฑ์, สาขาออกแบบอุตสาหกรรม, สาขาช่างอากาศยาน, สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาช่างเครื่องกล, สาขาวิศวโยธา

*(ยกเว้นแรงงานเดิมหากการศึกษาไม่ตรงตามที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานกับฝ่ายช่าง (DT) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และปฏิบัติงานดีเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ โดยมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด ซึ่งฝ่ายฯ จะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณี)*

 • มีความรับผิดชอบและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ไม่เป็นผู้ถูกห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ ของผู้ว่าจ้างมาก่อน ตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ
 • สำหรับแรงงานทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม หรือใบรับรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง) ก่อนส่งเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

  ขั้นตอนการสมัคร (Document & Grooming Screen)

  1. กรอกข้อมูลการสมัคร ONLINE บนลิงก์ล้านล่าง

  2. แนบ File เอกสารประกอบการสมัครแบบ pdf. และจัดเรียงเอกสาร Scan เป็น File เดียวกัน ตามลำดับดังนี้

  • Resume
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียบบ้าน
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา (Trancript+หนังสือรับรองการจบการศึกษา)
  • สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด.8/สด.43 เท่านั้น (สำหรับผู้สมัครชาย)
  • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน,ใบผ่านงาน หรือ หนังสือรับรองอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
  • สำเนาหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน

  3. รอติดต่อนัดวันสัมภาษณ์กรณีผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (คุณสมบัติครบถ้วน)