Ground Attendant ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

การบินไทยร่วมกับ WingSpan ขอเชิญ“คุณ” ร่วมงานกับการบินไทยในตำแหน่ง Ground Attendant  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารประจำสนามบินสุวรรณภูมิ   

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา (ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย สามารถยื่นใบสมัครได้)
 • ส่วนสูงตั้งแต่ 155 ซม. ขึ้นไป
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • ไม่มีรอยสักที่สามารถมองเห็นได้ในขณะสวมใส่เครื่องแบบ
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (Fully Vaccinated)
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
 • THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) 45 คะแนนขึ้นไป (สำรองที่นั่งการสอบ THAI-TEP ผ่าน Link หรือ QR Code)
 • หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) 450 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • ** ผลคะแนนต้องไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ** สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษได้ภายใน 4 เดือนหลังจากเซ็นสัญญา
 • หากมีผลคะแนนภาษาที่สามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ผลคะแนนต้องไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
 • หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 1 ปีและมีหนังสือรับรองการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การฝึกอบรม

บนเส้นทางแห่งความสำเร็จและการเป็นสายการบินระดับโลก การบินไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยพนักงานบริการผู้โดยสารทุกคนต้องผ่านหลักสูตรขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 8 วัน และตลอดระยะเวลาที่พนักงานทำงานร่วมกับการบินไทยจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้พนักงานสามารถเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและการใช้ชีวิต

ค่าตอบแทน

 • พนักงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในช่วงที่เข้ารับการฝึกอบรม
 • เมื่อเริ่มปฏิบัติงานจะได้รับค่าตอบแทน + ค่าพาหนะ รวม 17,000 บาทต่อเดือน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการผู้โดยสารและมีหนังสือรับรองการทำงานจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่ม ปีละ 1,000 บาทต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน
 • นอกจากนี้ ยังมีค่าภาษาต่างประเทศ 2,500 บาทต่อเดือน + ค่าล่วงเวลาจ่ายตามจริง (OT)
 • โดยมีสัญญาจ้างงาน 3 ปี และหากมีผลการปฏิบัติงานดีอาจได้รับการต่อสัญญาจ้าง 3 ปี นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่บริษัท WingSpan กำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ประวัติย่อพร้อมรูปถ่าย (Resume)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา)
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (สำหรับผู้ชาย)
 • ผลคะแนน THAI-TEP หรือ TOEIC
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน เอกสารการผ่านงาน หรือ หนังสือรับรองอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 • สำเนาหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (Fully Vaccinated)

การประกาศผลการคัดเลือก

ผู้สมัครจะรับทราบในวันที่สมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์ทันที บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่บริษัทฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือว่าเป็นที่สุด โดยผู้สมัครจะต้องยอมรับผลการตัดสินดังกล่าว และบริษัทฯ จะแจ้งผลให้ทราบเมื่อกระบวนการสรรหาสิ้นสุด

การยกเลิกการสรรหา

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสรรหาตามประกาศนี้ และ/หรือเพื่อทำการสรรหาใหม่หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ การพิจารณายกเลิกการสรรหาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุดและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

ร่วมสั่งสมประสบการณ์ในตำแหน่ง TG Ground Attendant กับโครงการ “Path to TG” การบินไทยสายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจร่วมกับ WingSpan พร้อมต้อนรับ “คุณ” เพื่อร่วมเป็นพลังในการให้บริการระดับโลกด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทย เชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลก

การแต่งกาย

– ผู้สมัครชาย  แต่งกายสุภาพ เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวรองเท้า
– ผู้สมัครหญิง

 • เสื้อแขนสั้นเหนือศอก (งดเว้นการสวมเสื้อแขนกุด)
 • กระโปรงสั้นเหนือเข่า 2 นิ้ว
 • **หากผมยาวต้องรวบผมแต่ไม่จำเป็นต้องเกล้าผม แต่งหน้าให้เหมาะสม

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-545-1538 คุณมนตรี / เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]