Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการเพิ่มอัตราบุคลากรสำหรับปี 2566 ณ จุดบริการต่างๆ ของ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสาร,ผู้โดยสารพิเศษ,สัมภาระ ของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways)  และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)
 • ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in)
 • ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
 • ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 •  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (กรณีที่มีประสบการณ์ด้านให้บริการให้ผู้โดยสาร (Cutomer Service Agent) ไม่ต่ำกว่า  1 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน ทั้งนี้ อายุไม่เกิน 45 ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร
 • บุคลิกภาพดี : ชาย>>สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. // หญิง >> สูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ มีผลการสอบ THAI-TEP ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสมัคร ทั้งนี้หากพูดภาษาที่ 3 ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 • กรณี ผู้ที่มีคะแนนสอบ TOEIC หรือ THAI-TEP ที่หมดอายุแล้ว ก็สามารถยื่นสมัครได้
 • ยกเว้น ** ผู้ที่เคยปฏิบัติงาน Customer Service Agent โดยให้บริการกับสายการบินไทย และถูกยกเลิกสัญญาจ้างจากบริษัทแรงงานภายนอก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด  19 **

ขั้นตอนการสมัคร (Document & Grooming Screen)

 1. กรอกข้อมูลการสมัคร ONLINE บนลิงก์ล้านล่าง

 2. แนบ File เอกสารประกอบการสมัครแบบ pdf. และจัดเรียงเอกสาร Scan เป็น File เดียวกัน ตามลำดับดังนี้

 • Resume
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียบบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา (Trancript+หนังสือรับรองการจบการศึกษา)
 • สำเนาคะแนน TOEIC / THAI-TEP
 • สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด.8/สด.43 เท่านั้น (สำหรับผู้สมัครชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน,ใบผ่านงาน หรือ หนังสือรับรองอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 • สำเนาหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน

3. สมัครพร้อมสัมภาษณ์ 

4. รายงานตัว หลังจากที่ผ่านสัมภาษณ์ (จะแจ้งกำหนดการ,สถานที่ให้ทราบอีกครั้ง)

หมายเหตุ
 • การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Document and Grooming Screen)
  – ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ
  – ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้ม ส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม

 • สัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ โดยผู้มีประสบการณ์ในสายงาน

กิจกรรมหลังทราบผลการสัมภาษณ์
รายงานตัวกับต้นสังกัด -> เซ็นสัญญา -> ฝึกอบรม -> ทำบัตรพนักงาน -> ทำบัตรการท่าฯ -> รับ TG Uniform

จำนวนที่รับ : ไม่จำกัดจำนวน

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-545-1538 คุณมนตรี / เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]