พนักงานประจำครัวการบินไทย สุวรรณภูมิ

ฝ่ายครัวการบินไทย (สุวรรณภูมิ) รับสมัครงานจำนวนมาก  ดังต่อไปนี้

เริ่มงานได้เลย เมื่อดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ เสร็จสิ้น
1. พนักงานจัดเตรียมอุปกรณ์บริการฯ (รายเดือน) / วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
เงินเดือน 12,500.-
ค่าพาหนะ 1,000.-

2. ประจำห้องอาหาร (CANTEEN) / วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
2.1 ผู้ปรุงอาหาร (รายเดือน)
เงินเดือน 11,500.-
ค่าพาหนะ 1,000.-
2.2 พนักงานตักอาหารและล้างภาชนะ (รายเดือน)
เงินเดือน 10,590 .-
ค่าพาหนะ 1,000.-

3. กลุ่มงานผลิตและบรรจุสายการบิน  / วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3.1 พนักงานเตรียมและผลิตอาหาร (รายวัน)
ค่าแรง 370.-
ค่าพาหนะ 43.-
3.2 พนักงานจัดบรรจุอาหารใส่ภาชนะ (รายวัน)
ค่าแรง 370.-
ค่าพาหนะ 43.-
3.3 พนักงานจัดบรรจุอาหารใส่ตู้ CART (รายวัน)
ค่าแรง 353.-
ค่าพาหนะ 43.-

4. กลุ่มงานจัดการขนส่งฯ  / วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
4.1 พนักงานจัดเตรียมภาชนะอุปกรณ์สายการบิน (รายวัน)
ค่าแรง 353.-
ค่าพาหนะ 43.-
4.2 พนักงานลำเลียงอาหาร ภาชนะและอุปกรณ์(รายวัน)
ค่าแรง 353.-
ค่าพาหนะ 43.-
4.3 พนักงานควบคุมการลำเลียงอาหาร ภาชนะและอุปกรณ์(รายเดือน)
เงินเดือน 14,000.-
ค่าพาหนะ 1,000.-
4.4 พนักงานขับรถบรรทุกอาหารและเครื่องดื่ม(รายเดือน)
เงินเดือน 12,250.-
ค่ากะดึก 30.-

5. ประจำห้องล้างภาชนะ (รายวัน)  / วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
ค่าแรง 353.-
ค่าพาหนะ 43.-

6. พนักงานประจำสำนักงาน (Officer) / ปริญญาตรี ทุกสาขา 
เงินเดือน 14,500.-
ค่าพาหนะ 2,000.-
ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงานบริษัทฯ ครัวการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 2137 2479, 0 2137 2480
 

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ จำนวน 4 ชุด

1. กรอกใบสมัคร (ในห้องรับรอง)
2. รูปถ่ายสี 1 หรือ 2 นิ้ว
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียบบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Trancript+หนังสือรับรองการจบการศึกษา)
6. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด.8/สด.43 เท่านั้น (สำหรับผู้สมัครชาย)
7. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน,ใบผ่านงาน หรือ หนังสือรับรองอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
8. สำเนาหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน