Assistant Flight Operation Officer

คุณสมบัติ

  • เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
  • อายุระหว่าง 21-35 ปี
    • ในกรณีที่อายุเกิน 35 ปี และมีประสบการณ์ในด้านการให้บริการอำนวยการบินไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน ทั้งนี้อายุไม่เกิน 45 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป หรือสถาบันการบินพลเรือน
  • มีทักษะการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือ Thai TEP ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
  • หากมีประสบการณ์ด้านการให้การบริการด้านอำนวยการบินจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์