คุณสมบัติการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน