คำสั่ง บริษัท ที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานปฏิบัติหน้าที่ ฉบับที่ 3