คำสั่ง บริษัท ที่ 9/2558 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน