คำสั่ง บริษัท ที่ 7/2560 เรื่อง ยกเลิกอัตราค่าบริการจากหน่วยงานภายนอก