คำสั่ง บริษัท ที่ 6/2558 เรื่อง การติดบัตรพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่