คำสั่ง บริษัท ที่ 5/2559 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน