คำสั่ง บริษัท ที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่