คำสั่ง บริษัท ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานปฏิบัติหน้าที่