คำสั่ง บริษัท ที่ 3/2559 การแต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่