คำสั่ง บริษัท ที่ 3/2558 เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่