คำสั่ง บริษัท ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่