คำสั่ง บริษัท ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่