คำสั่ง บริษัท ที่ 1/2559 การแต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่