คำสั่งบริษัท ที่ 4_2561 เรื่อง การบันทึกเวลาทำงานโดยการสแกนนิ้ว (Finger Scan) พนักงานสังกัด OD