คำสั่งบริษัท ที่ 05-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ