คำสั่งบริษัทฯ ที่ 3/2564 เรื่อง แจ้งพนักงานที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิต 19