คำสั่งบริษัทฯ ที่ 02/2567 เรื่อง มอบหมายการปฎิบัติหน้าที่แทน