• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

กำหนดการเทศนาธรรม เรื่อง ความสุขในชีวิตของคนทำงาน (Happy workplace) โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กล.ยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 07:00 - 09:00 น. ณ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพิ้น (D2)