OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W)

OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W)


Project Description

ลักษณะของงาน
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมและเดินระบบประกอบอาคาร สนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องจักรประกอบอาคารและสนับสนุนงานทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
– หากมีประสบการณ์การผ่านการซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

เวลาปฏิบัติงาน
– ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงานแผนกซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (LD-W) ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทยฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสมัครงานได้ที่ ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทยฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดต่อคุณยุ้ย โทร. 080-626-4129,086-412-3236

หมายเหตุ