พนักงานจัดเตรียมเครื่องใช้ในเครื่องบิน (Store Attendant 3) / 2C-S

พนักงานจัดเตรียมเครื่องใช้ในเครื่องบิน (Store Attendant 3) / 2C-S


Project Description

ลักษณะงาน เพื่อปฎิบัติหน้าที่จัดเตรียมเครื่องใช้ในเครื่องบิน (Store Attendant 3)

คุณสมบัติ

– สัญชาติไทย

– เพศชาย  ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

– อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฎิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 4 ชุด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด

– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 4 ชุด

– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด

หมายเหตุ

– เครื่องแบบและอุปกรณ์ป้องกันภัยประจำบุคคลตามแบบและมาตรฐานที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด

-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแบบและอุปกรณ์ป้องกันภัยประจำบุคคล รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำบัตรผ่านเข้า-ออก เขตหวงห้ามของการท่าอากาศยานฯ บริษัทฯ จะ เป็นผู้รับผิดชอบ สถานที่ปฎิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายได้ 10,500 บาท/เดือน

หากสนใจหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-137-3784-87 /ผู้ประสานงาน สำนักงานบริษัท วิงสแปนฯ อาคาร G2 ชั้น 2 บ.การบินไทนฯ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ