พนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E)

พนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E)


Project Description

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังนี้

ลักษณะงาน : เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการเครื่องบิน (2P-D/E)
เวลาในการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานเป็นผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)
ค่าตอบแทน : 550 บาท/วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– สัญชาติไทย
– เพศ ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (สด. 8 หรือ สด. 43)

– มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 1 ปี ขึ้นไป
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกินที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุไม่เกิน 45 ปี)
– การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้, และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

เครื่องแบบและอุปกรณ์ป้องกันภัยประจำบุคคล :

– เครื่องแบบพนักงานตามแบบและมาตรฐานที่ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด
– ชุดกันฝน
– ที่อุดหู
– รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)
– เสื้อนิรภัยพร้อมแถบสะท้อนแสง (Safety Vest)

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแบบและอุปกรณ์ป้องกันภัยประจำบุคคล รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำบัตรผ่านเข้า-ออก เขตหวงห้ามของการท่าอากาศยานฯ บริษัท วิงสแปนฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 4 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด

– สำเนาใบขับขี่ จำนวน 4 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 4 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 4 ชุด
– สำเนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 4 ชุด

หากสนใจหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่เบอร์ 02-1373784-87 หรือสามารถติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานบริษัท วิงสแปนฯ อาคาร G2 ชั้น 2 บ.การบินไทยฯ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ