คุณสมบัติ

ตำแหน่ง System Programmer 1 (VZ)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนด้านเทคนิค โครงสร้างพื้นฐาน และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลให้กับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Application Project Support)
– พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Infrastructure Project
Development)
– บริหารจัดการและบำรุงรักษาฐานข้อมูล (Database Administration & Manitenance) และโครงสร้างพื้นฐานของระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Infrastructure Administration & Maintenance)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ GPA สะสมไม่น้อยกว่า 2.3
– มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี
– มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความพร้อม และเต็มใจในการให้บริการ
– มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่อไปนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ , ระบบเครือข่าย (Network System) , ฐานข้อมูล (Database Concept)และ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)
– มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ และการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Design adn Database Administration)
– มีประสบการณ์ใช้งานบน UNIX Server และ Windows Server
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– ผลคะแนน TOEIC ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท
การบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (VZ) บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต