คุณสมบัติ

ตำแหน่ง System Programmer 1 (VS-D)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่
1. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานด้านเทคนิคและโครงสร้างพื้นฐานให้กับโครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศ (Application Project Support) ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบฐานข้อมูล (Database Infrastructure Project Development)
2. บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบคอมพิวเตอร์แบบเครือ ข่าย (System Administration & Maintenance) ดังต่อไปนี้
i. ระบบ Web Application : IBM WebSphere, Oracle Glassfish, Oracle Web Logic, Microsoft IIS
ii. Server Hardware และ Operating system เช่น Intel / Windows 2008, Unix IBM/AIX และ Oracle/Solaris
iii. Virtualization System เช่น VMWare, Oracle SUN LDom
iv. ดูแลระบบ Security: เช่น Directory Service System, Centralized Log System, Web Service Security
v. ระบบ MiddleWare เช่น IBM MQ Series, Web Service
vi. ระบบ Storage Area Network (SAN) ระบบ Backup System
vii. ระบบ อื่น ๆ เช่น High availability, application load test tool
3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในการติดตั้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่อไปนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 ความรู้ด้านบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
i. Server Virtualization, Cloud Computing, Storage Area Network (SAN) and Network Attach
Storage (NAS) , Backup System
ii. Directory Service system เช่น Microsoft Directory, IBM Directory
iii. Middleware / Cross platform solution เช่น IBM Websphere MQSeries , Web Service , FTP
iv. การเก็บLog และการวิเคราะห์ event/incident ของอุปกรณ์ Server และ Network equipment
v. ระบบเครือข่าย เช่น TCP/IP, WAN, LAN, VLAN, Wireless LAN, Firewall, DNS and DHCP
 ติดตั้ง Configuration และบริหารจัดการ
i. Server แบบ Windows 2008, IBM AIX, Sun Solaris, VMWare
ii. ระบบ High Availability system เช่น Symantec Veritas cluster, Symantec Volume Manager
iii. ติดตั้ง Configuration และบริหาร Web Server แบบ Mircosoft IIS/.NET Server, IBM WebSphere Server, Oracle/Sun Glassfish Web Application, and Oracle Web logic
 มีความรู้ในภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Java/J2EE, Microsoft .NET, XML
 มีความรู้ความเข้าใจในสถาปัตยกรรมและการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานของระบบ คอมพิวเตอร์แบบเครือข่าย (Distributed System Infrastructure Architecture)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการและการสื่อสารข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี
– มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ รับผิดชอบและสามารถทำงานโดยใช้ดุลพินิจของตนเองได้
– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไว้วางใจได้
– คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

หมายเหตุ

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถพิมพ์ (print) ใบสมัครใน www.wingspantg.com มาใช้ในการสมัครงาน