คุณสมบัติ

ตำแหน่ง SYSTEM ANALYST

ลักษณะของงาน

– Helpdesk THAILearn
– จัดการหลักสูตรฝึกอบรมนักบินใน THAILearn (Import,Create,Offering Course)
– ลงทะเบียนผู้เรียนระบบฯ และดูแลฐานข้อมูลในระบบฯ
– ติดตาม วิเคราะห์ รายงานสภาพการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมใน THAILearn
– รวบรวม ตรวจสอบ Courseware และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นเบื้องต้น
– เป็น Webmaster และดูแล Webboard ของหน่วยงาน
– ดูแลแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในกลุ่มงานและห้อง Brief
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบ SABA Enterprise Leraning
– ดูแล Update เอกสารข้อมูลภายในหน่วยงาน

– ติดตามงานเอกสารทั้งในและนอกบริษัทฯ
– ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
– อายุไม่เกิน 35 ปี (ยกเว้นพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่และได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
– วุฒิปริญญาตรี ผ่านการศึกษาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิจ
– สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Power Point โปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรม อื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่งานได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ดี
– มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความรับผิดชอบสูง

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถพิมพ์ (print) ใบสมัครใน www.wingspantg.com มาใช้ในการสมัครงาน

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท
การบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายฝึกอบรมนักบิน (BX) บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต