ตำแหน่ง Store Keeper Trainee (SK T)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์อากาศยานประจำ แผนกซ่อมบำรุงเครื่องมือ (MM-M) กองเครื่องมือ พัสดุและอุปกรณ์ (MM) ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (MA)
– เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนด้านการบริการพัสดุอากาศยานประจำแผนกบริการ พัสดุ (MM-J) กองเครื่องมือ พัสดุและอุปกรณ์ (MM) ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (MA)
– เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนุบสนุนด้านคลังเครื่องมือและอุปกรณ์อากาศยาน (MM-S) กองเครื่องมือ พัสดุและอุปกรณ์ (MM) ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (MA)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศหญิงหรือชาย สัญชาติไทย อายุ 21- 35 ปี บริบูรณ์
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
1. ตำแหน่ง Overhaul Shop Mechanic Trainee (OHM T) 2 อัตรา
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
– หากมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์มาก่อน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– สามารถพูด อ่าน เข้าใจ และเขียนภาษาอังกฏษได้พอสมควร
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
– ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ (ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องในกอง MM)
2. ตำแหน่ง Store Keeper Trainee (SK T) 2 อัตรา
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
– หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบริการพัสดุมาก่อน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– หากมีประสบการณ์ทางด้านคลังเครื่องมือมาก่อน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– สามารถพูด อ่าน เข้าใจ และเขียนภาษาอังกฏษได้พอสมควร
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
– ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ (ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องในกอง MM)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท การบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน กองเครื่องมืออุปกรณ์และพัสดุฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (MM) ฝ่ายช่าง (ดอนเมือง)
– สนใจสอบถามรายละเอียด มนตรี 02-545-1538