ตำแหน่ง Senior Clerk ประจำกองประสานงานบุคลากรการบิน (OD)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– ทำงานด้านธุรการ เลขานุการและอื่นๆ
– ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลเอกสาร ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมเอกสารสำหรับลูกเรือ เพื่อใช้ในการเดินทางเข้า-ออก ของลูกเรือในพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งพิธีการศุลกากร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิงสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีความรู้ความชำนาญ มีประสบการณ์ มีความรู้เรื่องกฏเกณฑ์ การปฏิบัติงานต่างๆของลูกเรือ
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี รวมถึงการทำงานในระบบ AIRCREWS
– มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจการบิน
– มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสางานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัด สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมงทำงาน หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน และวันหยุดตามประกาศของบริษัท การบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน กองประสานงานบุคลากรการบิน (OD) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ