คุณสมบัติ

ตำแหน่ง Programmer (HH)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ Programmer เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนสำรองที่นั่ง สังกัดศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (HH)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม JAVA, SQL, และ THML
(หากสามารถเขียนโปรแกรม C++, Php, .net จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
– สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานทางการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำนวน 1 ชุด
– ผลคะแนน TOEIC ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (HH) บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานหลานหลวง