คุณสมบัติ

ตำแหน่ง Programmer Analyst 1 (VH)

ลักษณะของงานบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ จัดทำ/ทบทวน นโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy, Standard and Procedure) กำกับดูแลให้มีการพัฒนาและการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการ สื่อสารให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้าน IT Security แก่พนักงาน IT และพนักงานทั่วไป ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ด้านการบริหารความเสี่ยงและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security and Risk Management) กับโครงการต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดที่มีผลทางกฎหมาย (Secure and Compliance)

มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่อไปนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร TCP/IP, LAN, VLAN, Wireless LAN, Routing Protocol และ WAN Networking
– ด้านระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย Windows, UNIX
– ด้านระบบบริหารจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
– ด้านระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Server)
– ด้านการพัฒนาระบบภายใต้ Web based technology และการติดต่อสื่อสารระหว่างแอพพลิเคชัน (Application-to-Application Communication)
– ด้านระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Firewall, IDS/IPS, VPN, Anti-Virus, LDAP, etc.

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 2.3
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการและการสื่อสารข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี
– มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ รับผิดชอบและสามารถทำงานโดยใช้ดุลพินิจของตนเองได้
– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไว้วางใจได้
– คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) – มีความขยันอดทน ความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ ความรับผิดชอบและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานเป็นทีม และมีความซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจได้

หมายเหตุ– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถพิมพ์ (print) ใบสมัครใน www.wingspantg.com มาใช้ในการสมัครงาน