ตำแหน่ง Programmer Analyst 1 ประจำกองโครงสร้างสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (VQ)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อปฏิบัติหน้าที่ จัดทำ Enterprise Architecture ให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ Business Architecture, Application Architecture, Infrastructure Architecture และ Information Architecture ทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุง Enterprise Architecture ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ทันสมัยและเป็นสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และ Technology Trend ที่เปลี่ยนไป กำกับดูแลให้การพัฒนาระบบงานเป็นไปตามกรอบสถาปัตยกรรม ทำการสื่อสารเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนใน Enterprise Architecture และกรอบมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ และแนวทางในการออกแบบ พัฒนาและจัดหาระบบ IT Solutions และการประยุกต์ใช้ Technology ให้สอดคล้องกับ Enterprise Architecture ที่วางไว้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 2.3
– มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ ความสามารถในการติดตาม และเข้าใจ Technology ใหม่ๆ ได้อย่างดี
– มีความขยันอดทน ความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ ความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และมีความซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจได้
– มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร TCP/IP, LAN, VLAN, Wireless LAN, Routing Protocol และ WAN Networking
– ด้านระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย Windows, UNIX
– ด้านระบบบริหารจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
– ด้านระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Server)
– ด้านระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Firewall, IDS/IPS, VPN, Anti-Virus, LDAP, etc.
– ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (IT System Analysis and Design)
– ด้านการพัฒนาระบบภายใต้ Web based technology และการติดต่อสื่อสารระหว่างแอพพลิเคชัน (Application-to-Application Communication)
– ด้านการออกแบบและบริหารจัดการระบบสารสนเทศในระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบเครือข่าย (Distributed System Application)
– ด้านการบริหารจัดการ IT Application Portfolio
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– ผลคะแนน TOEIC ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ 07.30 – 16.30 น. หรือ 08.00 – 17.00 น. หรือ 08.30 – 17.30 หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท การบินไทยฯ กำหนด – สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน กองโครงสร้างสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (VQ)
บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต