ตำแหน่ง Overhaul Shop Mechanic เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน (LT-F)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบินและสนับสนุนงาน Equipment Operation อุปกรณ์เครื่องจักรกล และตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
– งานซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ และจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน
– งานจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องบิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 21 -35 ปี
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
– สำเนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 2 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงานแผนกบริการอุปกรณ์ในโรงซ่อมและลานจอด (LT-F) ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทยฯ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสมัครงานได้ที่ ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทยฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดต่อคุณดนัย โทร 080-626-4129