ตำแหน่ง Operator Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการเครื่องบิน (Operator Helper)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศ ชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกินที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ต้องอายุไม่เกิน 40 ปี)
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 3 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 6 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 6 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 3 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 6 ชุด
– สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 6 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการลานจอดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สำนักงาน วิงสแปนฯ) ติดต่อคุณกระแต โทร. 02-137-3785-6