ตำแหน่ง Mechanic ประจำกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ (2B)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมอุปกรณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศ ชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกินกำหนดต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้า และ/มีวุฒิการศึกษาอื่นเกี่ยวข้องกับสายงาน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา (หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ปวส. จะต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องผ่านการทดสอบของผู้ว่าจ้าง)
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– มีทักษะในงานด้านช่างและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานประจำวันได้

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด
– สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท
การบินไทยฯ กำหนดหรือ ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงานกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ (2B) ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สำนักงาน วิงสแปนฯ) ติดต่อคุณกระแต โทร. 02-137-3785-86