ตำแหน่ง Marketing Officer สังกัดกองการตลาดรอยัลออร์คิดพลัส (SK)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เจ้าหน้าที่งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานด้านการสื่อสารการตลาด
– ควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่าย การตรวจสอบพัสดุและรายงานผลให้มีประสิทธิภาพ
– ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการเบิกจ่าย
– ประสานงานบริษัท Agency และ Supplier
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ ตามจำนวนปีที่หน่วยงานต้องการ)
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และ/หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีความรู้ในด้านการสื่อสารการตลาด
– มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Word, Excel, Power Point หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่งานได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจสายการบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมสะสมไมล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน เจรจาต่อรอง
– ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพัสดุ ว่าด้วยระเบียบการพัสดุที่เกี่ยวเนื่องกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ถ้ามีประสบการณ์งาน Event หรืองาน Marketing Activity อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการและมีความคล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานคนเดียวและเป็นทีมได้

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

-ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท
การบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน กองการตลาดรอยัลออร์คิดพลัส (SK) บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่
ถนนวิภาวดีรังสิต