ตำแหน่ง International Relations 1 สังกัดฝ่ายสังคมออนไลน์ (D4/4K)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวในประเด็นที่มีผลกระทบกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ และ Social Media ต่างๆ
– ดำเนินการเสาะหาและนำเสนอประเด็นข่าวใหม่ๆ หรือเปิดประเด็นต่างๆ ไปสู่สาธารณชนและภายในองค์กร
– ดำเนินการจัดทำบทความ ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ เผยแพร่ทางสื่อ Online และ Social Media ต่างๆ
– ดำเนินการโพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์และ Social Media ต่างๆ ได้
– ดำเนินการพัฒนาและจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ ข่าวทั้งที่มีผลบวกและผลลบต่อองค์กร และวิเคราะห์เพื่อนำเสนอแนวทางและปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
– ดำเนินการพัฒนา Database และวางแนวทางแก้ไขประเด็นข่าวสำคัญนำเสนอฝ่ายบริหารให้ตัดสินใจหาทางเลือกรูปแบบการสื่อสารแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
– ดำเนินการวิเคราะห์กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มต่อต้าน (Identify Allies and Opponents) ทำให้กลุ่มสนับสนุนตื่นตัว ลุกขึ้นมาให้ความช่วยเหลือและสื่อสารสนับสนุนบริษัทฯ
– ให้ความช่วยเหลือและติดตามผลกลุ่มที่สนับสนุน เช่น กลุ่มองค์กร หน่วยงานธุรกิจ กลุ่มสื่อมวลชนที่เป็นพันธมิตรกับองค์กร หรือกลุ่มภายในบริษัทฯ ที่ช่วยพูดจาสื่อสารกับกลุ่มต่างๆ
– ดำเนินการประเมินความคิดเห็นของสื่อมวลชนทุกประเภทและพยายามแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกในเชิงลบของกลุ่มต่อต้านด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ต่อต้าน ทำให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เห็นชอบ และทำให้กลุ่มต่อต้านรู้สึกกลัวกับการต่อต้าน
– ดำเนินการประมวลผล ติดตามและดำเนินการการป้องกันมิให้เกิดข่าวลบแก่องค์กรและเป็นการโต้ตอบกับผู้ที่สร้างข่าวลบอย่างทันท่วงที และสามารถเปิดประเด็นข่าวที่เป็นบวกกับองค์กรในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
– จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารได้พบปะทำความเข้าใจหรือมีกิจกรรมกับคอลัมนิสต์ Blogger ที่มี Follwer มากๆ ที่มีอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ เพื่อนำเสนอประเด็นข่าวที่คาดว่าจะเป็นผลลบต่อองค์กรในอนาคต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
– สถานภาพโสดและมนุษยสัมพันธ์ดี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การบริหารงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้และความสามารถทางด้านการสื่อสาร การตลาด การประชาสัมพันธ์ โดยนำทฤษฎี หรือ แนวทางการสื่อสารมาจัดทำ และประยุกต์ใช้เป็นแผนงานสื่อสารผ่านช่องทางใหม่ ได้แก่ Social Media หรือมือถืออุปกรณ์การสื่อสาร และมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– สามารถพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– ผลการสอบ TOEIC หรือ TOFEL ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

-ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท
การบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยได้รับอัตราค่าล่วงเวลาตามที่ระบุในสัญญา
– สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายสังคมออนไลน์ (D4/4K) บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่
ถนนวิภาวดีรังสิต