ตำแหน่ง Foreman กองบริการระวางบรรทุก (2L)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตามขอบเขตของงานดังนี้
– ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของแรงงาน Loader Foreman ให้กับกองบริการระวางบรรทุก (2L)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (หากอายุเกินต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างน้อย 1 ปี
แต่อายุต้องไม่เกิน 40 ปี)
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี (กรณีปฏิบัติงานข้างเครื่อง)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– สามารถปฏิบัติงานเป็นพลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายอุปกรณ์บริการภาคพื้น (D2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสมัครงานได้ที่ฝ่ายอุปกรณ์บริการภาคพื้น (D2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สำนักงาน วิงสแปนฯ) ติดต่อคุณกระแต โทร. 02-137-3785-6